Partnerzy:

#250pomocnychdloni

Program adresujemy do młodych ludzi, których pasją jest sport a ich sytuacja materialno-społeczna nie pozwala na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na obóz sportowy w czasie wakacji.

126 uczestników zakwalifikowanych na obóz wykona pracę wolontaryjną na ogromną skalę. To 8.820 godzin pracy, pomocy, nauki i integracji! Przynajmniej drugie tyle wykonają Ci, którzy na obóz nie pojadą. To daje niesamowite 20.000 godzin fantastycznej pracy społecznej.

 

Organizator projektu:

Keepers Foundation - fundacja wspierająca upowszechnianie sportu. Fundacja jest głównym organizatorem i koordynatorem projektu. Oficjalną stroną projektu zawierającą wiążące informacje jest www.keepersfoundation.pl

 

Założenia projektu:

Projekt skierowany do uczniów i uczennic gimnazjum, którzy ukończyli 13 lat,  mieszkających na terenie województwa śląskiego, którzy w wolnym czasie uprawiają jedną z czterech dyscyplin sportowych: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka. Mogą oni za zgodą rodziców zgłosić swój udział w projekcie "#250pomocnychdloni".

W trakcie roku szkolnego 2016/17 uczestnicy projektu będą pracować wolontaryjne na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących, które wskaże im najbliższa organizacja społeczna lub szkoła. W okresie od listopada 2016 roku do końca kwietnia 2017 roku zobowiążą się do wykonania minimum 70 godzin prac wolontaryjnych.

Najbardziej aktywni wolontariusze i wolontariuszki wezmą udział w eliminacjach, z których wyłonione zostaną cztery grupy, które w trakcie wakacji wyjadą na tygodniowe obozy sportowe. Na obóz poświęcony koszykówce wyjedzie 10 dziewczynek i 10 chłopców. Na obóz związany z piłką ręczną wyjedzie 14 dziewczynek i 14 chłopców. Obóz piłki nożnej to 22 dziewczynki i 22 chłopców, a siatkówki 12 dziewczynek i 12 chłopców.

W trakcie obozów uczestnicy będą trenować z wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą szkoleniową sprawującą nad nimi codzienną opiekę. Nade wszystko będą brali udział w zajęciach prowadzonych przez trenerów pracujących na co dzień z zespołami najwyższych klas rozgrywkowych z terenu województwa śląskiego oraz z udziałem Ambasadorów Projektu - znanych sportowców i ludziach innych profesji, którzy dzięki upartemu dążeniu do celu i ciężkiej systematycznej pracy zrealizowali swoje marzenia i którzy dla uczestników obozów są wzorami do naśladowania.

Ci, którzy nie zakwalifikują się do grupy finałowej, ale wyróżnią w trakcie eliminacji, otrzymają pamiątkowe koszulki, gadżety, bilety na mecze ufundowane przez kluby sportowe, które zdecydują się objąć rolę Mecenasów Projektu.

Udział w obozach dla uczestników jest bezpłatny. Wszystkie koszty pokryją środki otrzymane od Sponsorów Projektu oraz pozyskane w ramach prowadzonej działalności.

 

Wymagania dla kandydatów:

W projekcie mogą brać udział uczniowie i uczennice gimnazjum, którzy ukończyli 13 lat, mieszkają na terenie województwa śląskiego, oraz trenują jedną z czterech dyscyplin sportowych: piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna lub siatkówka.

Kandydaci i kandydatki zgłaszają się do projektu drogą mailową. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Kandydat musi mieć też Opiekuna - nauczyciela, trenera bądź pracownika organizacji społecznej.

W trakcie roku szkolnego 2016/2017 pracują wolontaryjnie na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz sumiennie uczestniczą w treningach. Do 30 kwietnia 2017 roku przesyłają krótką prezentację na swój temat wraz z udokumentowaną pracą wolontariacką na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz opinią o systematyczności i rzetelności podczas treningów potwierdzoną przez Opiekuna. Spośród nadesłanych prac Komisja składająca się z członków zarządu Fundacji oraz wybranych Ambasadorów Projektu, wyłoni cztery grupy, które w okresie wakacyjnym wyjadą na obóz sportowy.

 

Rodzaje świadczonej pomocy:

Ze względu na wiek uczestników projektu, organizacje pozarządowe i szkoły działające na terenie zamieszkania Kandydatów będą przydzielać uczestnikom prace o małej uciążliwości, stanowiące niewielkie obciążenie psychiczne. W grę wchodzą zatem następujące rodzaje pomocy:

 • młodszym dzieciom przy odrabianiu prac domowych;

 • w opiece nad młodszymi dziećmi (organizacja gier i zbaw, pomoc przy posiłku);

 • przy robieniu zakupów;

 • w organizacji spotkań świątecznych;

 • pomoc przy organizacji paczek świątecznych dla potrzebujących;

 • pomoc przy zbieraniu funduszy np. kwesty;

 • inne zadania zlecone przez kierowników placówek.

W sytuacji braku organizacji pozarządowej, wolontariusze szukają zajęcia na własną rękę prosząc władze swojej szkoły lub organ administracji państwowej o potwierdzenie wykonania określonych prac.

 

Patronaty i wsparcie medialne projektu:

Liczymy na wsparcie klubów sportowych z terenu województwa śląskiego pełniących rolę Mecenasów Projektu a także Sponsorów - firm i instytucji wspierających rozwój sportu i wolontariatu wśród młodzieży. Nieocenionymi są Ambasadorzy Projektu - sportowcy, którzy zadeklarowali chęć wsparcia wizerunkowego w czasie trwania naboru oraz obecnością na obozach. W gronie Patronów Medialnych znalazły się wszystkie najpopularniejsze stacje telewizyjne i radiowe oraz portale internetowe, z którymi Fundacja Keepers Foundation współpracuje od długiego czasu.

 

Harmonogram projektu:

Etap I realizowany w roku szkolnym:

 • Nabór uczestników do projektu: do 30.10.2016

 • Realizację wyznaczonych zadań: do 30.04.2017

 • Weryfikacja prac: do 12.05.2017

 • Ogłoszenie wyników : 15.05.2017

 • Kompletowanie wymaganych dokumentów obozowych: do 31.05.2017

Etap II realizowany w przerwie wakacyjnej:

Obozy odbywać się będą w czterech tygodniowych turnusach w ciągu całego lipca 2017 roku.

 • 3-8 lipca 2017: piłka nożna

 • 9-15 lipca 2017: siatkówka

 • 17-22 lipca 2017: piłka ręczna

 • 24-29 lipca 2017: koszykówka

 

Cele projektu:

 • wskazanie młodzieży potrzeby niesienia pomocy innym ludziom; zaangażowanie uczniów do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy, zapoznanie z ideą wolontariatu, rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;

 • wywarcie trwałego wpływu na wszechstronny rozwój i kształtowanie charakteru grupy młodych ludzi oraz aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego;

 • zachęcenie do pozytywnej pracy i wskazanie drogi, którą można osiągnąć nagrodę - w inny sposób nieosiągalną i jednocześnie propagowanie sportu, jako formy kształtowania charakteru młodych ludzi;

 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontaryjnym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły bądź lokalnej społeczności, łączenie uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.

 

Walory wychowawcze projektu:

Uczestnicy projektu:

 • uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, samodzielności a także właściwie rozwijają pozytywne postawy;

 • korzystają z doświadczeń specjalistów w placówkach współpracujących  i wśród Opiekunów;

 • są bardziej uspołecznione i mają kontakt z dziećmi o różnych charakterach i pochodzeniu społecznym;

 • rozwijają samodzielność i nabywają umiejętności społeczne;

 • uczą się przez obserwację innych;

 • mają większą motywację do nauki, samodzielności;

 • są bardziej komunikatywne (chętniej nawiązują kontakty z innymi);

 • stają się sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;

 • mają możliwość przebywania w naturalnym  i prawidłowym społecznie środowisku.

 

Program obozu:

Uczestnicy obozu mają zagwarantowane zakwaterowanie w hotelu przystosowanym do wypoczynku dzieci i młodzieży; pełne, całodzienne, wartościowe wyżywienie; dostęp do boisk i hal sportowych wraz z nowoczesnym wyposażeniem; ubezpieczenie NNW; opiekę wykwalifikowanej, doświadczonej i sprawdzonej kadry szkoleniowej; codzienne treningi specjalistyczne; treningi teoretyczne; dodatkowe atrakcje turystyczne; gadżety sportowe i odzież treningową; codziennie trening i spotkania z innym Ambasadorem Projektu.

 

Konkluzja:

Sport i zabawa jest najlepszą formą integracji. Sport jest szansą dla wszystkich ludzi poszukujących celu w życiu. Sport może być terapią dla tych, którzy szukają siebie. Sport rozwiązuje konflikty. Sport zbliża ludzi do siebie. Sport łączy - bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania religijne.

126 uczestników zakwalifikowanych na obóz wykona pracę wolontaryjną na ogromną skalę. To 8820 godzin pracy, pomocy, nauki i integracji! Przynajmniej drugie tyle wykonają Ci, którzy na obóz nie pojadą. To daje niesamowite 20000 godzin fantastycznej pracy społecznej.

abomey03.jpg
abomey03.jpg
press to zoom
abomey02.jpg
abomey02.jpg
press to zoom
abomey_letter.png
abomey_letter.png
press to zoom
089abomey.JPG
089abomey.JPG
press to zoom
099abomey.JPG
099abomey.JPG
press to zoom
098abomey.JPG
098abomey.JPG
press to zoom