dokumentacja

 

Nasze działania są czyste i jasne. Nie mamy żadnych tajemnic. Chcemy, aby wszystkie nasze działania były uczciwe i proste. Oczekujemy tego samego od partnerów. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde pytanie i rozważyć każdą propozycję.

Współpraca z Keepers Foundation to dla Ciebie nie tylko przelew bankowy i przekazanie darowizny. Jesteśmy partnerami, rozumiemy cele - w tym także biznesowe - naszych kooperantów i wspólnie tworzymy możliwie najlepsze rozwiązania tak, aby obydwie strony zyskiwały na każdym etapie współpracy - firma budowała swój potencjał a fundacja realizowała cele pomocowe.

Poniżej znajdą Państwo informacje o nas i naszych dokumentach rejestracyjnych, koniecznych do przejrzystości naszej współpracy.

Celami Fundacji są:

 

- upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, tworzenie i prowadzenie klubów sportowych i organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych; dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, wycieczki i obozy, także popularyzacja osiągnięć i dokonań dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób dorosłych oraz promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i całego świata;

 

- organizowanie wszelkich form edukacji - kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji, ognisk i świetlic środowiskowych oraz innych form doradztwa - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz osób niepełnosprawnych - w tym e-learningowych z wykorzystaniem sieci komputerowych
i Internetu, także budowa nowych i adaptacja już istniejących obiektów dla potrzeb kształcenia dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz osób dorosłych na terytorium RP i całego świata;

 

- współpraca z instytucjami działającymi w zakresie objętych celami Fundacji, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami  Fundacji, także realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej, budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego jako pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów Fundacji;

 

- prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;

 

- organizowanie imprez charytatywnych, również mających na celu niesienie pomocy humanitarnej, kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych i naukowych, także kreowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, w tym o charakterze międzynarodowym oraz szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury na terytorium Polski i całego świata;

 

- organizowanie wsparcia dla dzieci i rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, udzielanie pomocy materialnej i finansowej klubom i organizacjom sportowym realizującym cele zbieżne z celami Fundacji, udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,  jak również przeciwdziałanie patologiom społecznym przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania;

 

- skupianie wokół idei Fundacji, przedstawicieli organizacji pokrewnych w kraju i za granicą, tworzenie sieci partnerskich pomiędzy podmiotami w Polsce i krajach na całym świecie, promocja Polski, polskiej kultury i historii, polskiej myśli szkoleniowej, kreowanie wizerunku Polski, budowanie i promowanie marki sponsorów na całym świecie oraz stwarzanie możliwości swobodnego rozwoju osobowego dla członków i partnerów Fundacji;

 

- promocja i organizacja wolontariatu na całym świecie.

Fundacja pod nazwą "Keepers Foundation Fundacja Wspierająca Upowszechnianie Sportu" zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Marka Dragosza aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 kwietnia 2015 r. przed zastępcą notarialnym Bartłomiejem Chochołem, wyznaczonym do zastępstwa notariusza Dariusza Kota, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Krakowie, przy ulicy Płk. Francesco Nullo 3 za numerem repertorium A NR 1499/2015
i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień statutu.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000554605 w dniu 22 kwietnia 2015

Zobacz zaświadczenie o wpisie:

Wpisu do KRS dokonał Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zobacz postanowienie:

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał także rejestracji numeru identyfikacji podatkowej.

Zobacz wpis:

Konto bankowe Keepers Foundation obsługiwane jest przez Bank Pekao SA oddział w Warszawie

numer: 84124062181111001063008730

pobierz kartę z danymi do przelewu:

Zobacz akt notarialny:

Fundacja jest zajestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. 

Nasz numer REGON: 361326934

Keepers Foundation jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego). Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

 

Zgodnie ze statutem prowadzimy w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Keepers Foundation  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

 

Keepers Foundation może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie lub przedstawicielstwa oraz być fundatorem dla innych fundacji, łączyć się z innymi fundacjami i stowarzyszeniami, jak również wchodzić w skład spółek, fundacji i stowarzyszeń. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

Statut to nasz najważniejszy, wewnętrzny dokument – „konstytucja” Keepers Foundation. To pisemnie potwierdzona informacja o zasadach naszego działania.​

 

W każdej chwili możesz zerknąć do naszego statutu:

Copyright © Keepers Foundation 2015 - 2017

All rights reserved.

 

Prawa autorskie wszystkich tekstów należą do Keepers Foundation.

Żadna część tekstów nie może być kopiowana, reprodukowana bez zgody właściciela prawa autorskich.

Autorzy fotografii w serwisie: Grzegorz Press, Anna Nesterewicz, Gabriela Szewczyk, Marcin Papierz, Bartłomiej Budny, Karolina Gmyz, Paula Duda, Mariusz Kuchta, Joanna Żmijewska.

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

KEEPERS FOUNDATION

fundacja wspierająca upowszechnianie sportu

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem: 0000554605 w dniu 22 kwietnia 2015 przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 361326934 NIP: 5482669329

 

Konto bankowe: PL84124062181111001063008730

z siedzibą w: 43-470 Istebna 1300 powiat cieszyński, województwo ślaskie, Polska

POMAGAJĄ NAM

W KONTAKCIE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now